Pojištění přepravy a nákladu | PojistovaciPoradci.cz

Pojištění přepravy a nákladu

Sjednejte si pojištění přepravy a nákladu. Pojištění vám zajistí finanční ochranu nejen při ztrátě nebo poškození přepravované zásilky.


Pojištění silničního dopravce lze sjednat pouze na základě prokázání, že klient, který chce toto pojištění sjednat, má oprávnění k tomuto podnikání: tzn. pomocí certifikace silničního dopravce, živnostenského listu nebo výpisem z obchodního rejstříku.

 

Toto pojištění se sjednává za účelem možné škody při přepravě cizího majetku, kdy za tento majetek je v momentě přepravy odpovědný dopravce. V dnešní době si každý zadavatel ověřuje, zda vybraný přepravce je řádně pojištěný v případě vzniklé škody.

 

Pojištění silničního dopravce se rozlišuje na:

 

- vnitrostátní silniční dopravu, řízenou předpisy ČR, která se plní v plném rozsahu do výše hodnoty zásilky

 

- mezinárodní silniční dopravu, řízenou Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, kde záleží na hmotnosti zboží, kde však může hrozit nebezpečí, že velmi drahá zásilka má nízkou hmotnost, což se dá řešit pojištěním zásilky

Toto pojištění se doporučuje pro silniční dopravce už proto, že mnohé dnešní firmy, které si silniční dopravce najímají, vyhledávají dopravce, kteří mají sjednanou tuto ochranu.

 

Pojištění se sjednává pro případ nesplnění závazku (dluhu) pojištěného, vyplývajícího ze smlouvy nebo ze zvláštního právního předpisu.

 

- Po uzavření pojistné smlouvy, zaplacení pojistného a složení jistoty (byla-li sjednána) vystaví pojišťovna záruční listinu nebo smlouvu o ručení (pojistku).

 

- Pojistnou událostí je vznik újmy oprávněné osoby tím, že pojištěný nesplní závazek (dluh) vyplývající ze smlouvy nebo ze zvláštního právního předpisu, pokud tato újma nastala v době trvání pojištění a splňuje všechny podmínky pojistné smlouvy.

Základní pojištění, které by měl mít každý dopravce je :

 

- odpovědnost silničního dopravce – je pojištěno zboží, které přepravuje (zde se doporučuje připojištění na poškození zboží při nakládce a vykládce)

 

- pokud je silniční dopravce mezistátní, musí se řídit Úmluvou CMR, je vhodné dle váhy a hodnoty zboží, připojistit zboží i jako Zásilku.

 

Pro plnou ochranu silničního dopravce se doporučuje pojištění finanční způsobilosti dopravce.

Pojištění se vztahuje na zásilky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě nebo v přihlášce do pojištění a jsou přepravovány silniční, železniční, leteckou, říční, námořní dopravou anebo jejich kombinací.

 

Jaká jsou pojistná nebezpečí a co lze doplňkovým pojištěním připojistit?

 

Pojištěný má právo, aby mu pojistitel uhradil věcnou škodu na pojištěné zásilce v důsledku pojistného nebezpečí, na které se dle pojistných podmínek pojištění vztahuje.

 

V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění proti všem pojistným nebezpečím (All risks), proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím a proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím. V pojistné smlouvě lze rovněž sjednat pojištění dle mezinárodně platných doložek pro případ války a stávky.

 

Pojištění proti všem pojistným nebezpečím se vztahuje na věcnou škodu na pojištěné věci, bez ohledu na příčiny jejich vzniku, pokud vznik takové škody anebo její příčina není v pojistných podmínkách anebo v pojistné smlouvě z rozsahu pojistné ochrany vyloučena, omezena, či jinak upravena.

 

Pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím se vztahuje na věcnou škodu na pojištěné věci, v důsledku vyjmenovaných pojistných nebezpečí, pokud vznik takové škody anebo její příčina není v pojistných podmínkách anebo v pojistné smlouvě z rozsahu pojistné ochrany vyloučena, omezena, či jinak upravena:

 

a) ztroskotání lodi (za ztroskotání se považuje stav, kdy loď převážející zásilku narazí na dno, převrhne se, potopí se, srazí se s jiným plavidlem nebo předmětem nebo je poškozena ledem),

 

b) nalomení lodi; uvíznutí lodi na mělčině,

 

c) obětování zásilky, které spočívá v opatření na záchranu lodi při její nehodě (společná havárie),

 

d) vykládání, meziskladování, nakládání zásilky v přístavu, do kterého loď nuceně vplula v důsledku vzniku pojištěného nebezpečí,

 

e) nehoda pozemního nebo vzdušného dopravního prostředku přepravujícího zásilku,

 

f) nouzové přistání letadel,

 

g) vykolejení vagónu,

 

h) náraz nebo pád letadla / vzdušného tělesa, popř. jeho části nebo nákladu,

 

i) zřícení skladových budov, v nichž byla zásilka uložena; zřícení mostů, silnic, tunelů nebo jiných staveb,

 

j) požár, úder blesku, exploze,

 

k) zemětřesení, sopečné výbuchy, případně jiné přírodní katastrofy.

 

 

Pojištění proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím se vztahuje na věcnou škodu na pojištěné věci, v důsledku některého z následujících pojistných nebezpečích, pokud vznik takové škody anebo její příčina není v těchto pojistných podmínkách anebo v pojistné smlouvě z rozsahu pojistné ochrany vyloučena, omezena, či jinak upravena:

 

a) ztroskotání lodi (za ztroskotání se považuje stav, kdy loď převážející zásilku narazí na dno, převrhne se, potopí se, srazí se s jiným plavidlem nebo předmětem nebo je poškozena ledem),

b) nalomení lodi; uvíznutí lodi na mělčině,

c) obětování zásilky, které spočívá v opatření na záchranu lodě při její nehodě (společná havárie),

d) vykládání, meziskladování, nakládání zásilky v přístavu, do kterého loď nuceně vplula v důsledku vzniku pojištěného nebezpečí,

e) nehoda pozemního nebo vzdušného dopravního prostředku přepravujícího zásilku,

f) vykolejení vagonu,

g) požár, exploze.

 

Jak se určí pojistná částka a co lze zahrnout do pojistné hodnoty zásilky?

 

Pojistnou částku (horní hranici pojistného plnění) určí pojistník ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojišťované zásilky; tím se rozumí obvyklá obchodní cena (fakturovaná hodnota pojištěné zásilky), případně, nelze-li ji takto stanovit, pak cena obvyklá v místě a v čase („cena obecná“).

 

Do pojistné hodnoty zásilky lze rovněž zahrnout: náklady na přepravu, zejména dopravné, náklady v místě dodání a clo a dále imaginární zisk (obvykle do výše 10% hodnoty zásilky).

Mám zájem o nabídku

Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Na pojištění přepravy a nákladu spolupracujeme

AllianzUniqa

Máte dotaz? Kontaktujte nás